Permyakov Ivan Mikhailovich
(1764)
Konyukhov Simon Eliseevich
(1781..1791)
Proskuryakov Bartholomew
(01.01.1798-27.02.1837)
Permyakova Agrofena Ivanovna
(1798)
Permyakov Ivan Ivanovich
(1800)
Permyakov Alexey Ivanovich
(1802)
Permyakov Alexander Ivanovich
(1804)
Konyukhov Ioan Simonovich
(26.01.1808-31.10.1884)
Proskuryakov Alexander Varerolomey
(01.01.1829)
Permyakov Alexey Alekseevich
(1831)
Andrey Ivanovich Konyukhov
(1843)
Baldina Anastasia Maksimovna
(1847)
Bobylev Alexander Fadeevich
(01.01.1850)
Permyakov Pavel Alekseevich
(19.02.1862-19.02.1912)
Proskuryakov Vasily Alexandrovich
(01.01.1863)
Permyakova Alexandra Fedorovna
(19.05.1865-19.05.1920)
Elizarova Mavra Petrovna
(01.01.1870)
Bobylev Petr Alexandrovich
(01.01.1870)
Konyukhov Ivan Andreevich
(15.04.1872)
Konyukhov Semyon Andreevich
(29.06.1880)
Proskuryakov Ivan Vasilievich
(18.06.1883-18.06.1933)
Konyukhov Georgy Andreevich
(20.04.1887)
Proskuryakova Agripina Ivanovna
(05.07.1887-05.10.1962)
Konyukhova Anastasia Mikhailovna
(01.01.1890)
Bobylev Alexey Petrovich
(05.10.1892-03.10.1970)
Permyakova Anna Pavlovna
(05.12.1905-25.03.1948)
Proskuryakov Ivan Ivanovich
(05.07.1907)
Vasily Semenovich Konyukhov
(02.02.1910-02.05.1970)
Proskuryakova Zoya Ivanovna
(26.11.1911-12.07.1980)
Proskuryakova Tamara Ivanovna
(24.05.1913)
Bobyleva Margarita Ivanovna
(01.01.1915)
Proskuryakova Lidia Ivanovna
(05.04.1918-04.10.1990)
Tamilov Vasily Nikolaevich
(1922)
Bobylev Nikolay Alekseevich
(01.05.1929)
Sheshukova Yulia Andreevna
(15.09.1930)
Bobylev Alexey Alekseevich
(31.07.1931-28.04.2004)
Grishin Ivan Nikolaevich
(01.01.1937)
Bobyleva Nadezhda Alekseevna
(09/07/1937)
Bobyleva Vera Alekseevna
(05.06.1940)
Konyukhov Leonid Vasilievich
(21.08.1940-12.09.2001)
Tamilov Alexey Vasilievich
(1942)
Konyukhov Viktor Vasilievich
(10.02.1943)
Konyukhova Svetlana Mikhailovna
(25.07.1943)
Konyukhova Margarita Vasilievna
(01.01.1945)
Konyukhova Galina Fedorovna
(08.06.1946)
Nikolay Konyukhov
(05.02.1947-12.09.2004)
Bobylev Andrey Alekseevich
(02.06.1952-01.01.2006)
Bobyleva Svetlana (Andrey)
(01.01.1953)
Grishin Vladimir Ivanovich
(31.12.1958)
Dmitry Leonidovich Konyukhov
(26.12.1962)
Grishina Marina Hotel (01.01.1963)
Mamonov Alexander Nikolaevich
(31.03.1965)
Konyukhov Vyacheslav Viktorovich
(12.07.1970)
Tamilova Olga Alekseevna
(17.11.1972)
Konyukhova Galina Viktorovna
(11.05.1975)
Khapilova Irina Yurievna
(06.11.1976)
Khapilov Boris Hotel
Hapilova Elena Borisovna
Proskuryakova Margarita Ivanovna
Grishina Olga Vladimirovana
Mamonova Valentina Aleksandrovna
Bobyleva Alexandra Alexandrovna
Konyukhova Natalya Nikolaevna
Konyukhova Svetlana Nikolaevna
Grishin Sergey Vladimirovich
Bobylev Ivan Petrovich
Bobylev Andrey Andreevich
Bobylev Kirill Andreevich
Konyukhov Gerasim Semenovich